Üyelik ve Kullanım Koşulları

Ünlüden Medya A.Ş. ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda yapılan satış sözleşmesidir.

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, www.unluden.com nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

SATICI: ÜNLÜDEN MEDYA A.Ş.

Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:5/1 34394 Şişli-Levent

Zincirlikuyu VD.9150260465 Mersis No: 091502604650019 Ticaret Sicil:65739-5

ALICI:  Tüm katılımcılar, Ünlüden Medya A.Ş. e-ticaret mağazası olan www.ünlüden.com’a üye olan ve alışveriş yapan tüm alıcıları kapsamaktadır (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

bu ikili rasında aşağıdaki şartlarda tanzim ve teati olunmuştur.

(Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

arasında aşağıdaki şartlarda tanzim ve teati olunmuştur.

TÜM KULLANICILAR / ALICILAR: Firmanın e-ticaret portalı olan www.unluden.com’a kullanıcı olup alışveriş yapan tüm alıcıları kapsamaktadır

(Bundan sonra “Kullanıcılar” olarak anılacaktır).

www.unluden.com domain adresli web sayfası ve ona bağlı tüm sayfalar (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. 5/1 Şişli/İSTANBUL adresindeki ÜNLÜDEN MEDYA A.Ş. firmasının (Bundan böyle “Firma” olarak anılacaktır.) mülkiyetindedir ve onun tarafından işletilir.

Kullanıcı, sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, Sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olunan yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu Site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1- TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

1.1 Sitenin temel amacı; ünlülerle gerçekleştirilecek aktiviteler için kullanım bedeli alınan üyelere canlı yayın veya özel bir link ile etkinlik düzenlendikten sonra bu etkinliğin içeriğinin aktarılması. Veya belirtilen bedelin ödenmesi halinde direkt katılımın sağlanması. Firma, sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

1.2 Firma, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Kullanıcı, Sitenin ve bağlantılı ancak sözleşme dışı üçüncü kişiler tarafından işletilen ödeme araçlarının kullanımında ters mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

1.4 İşbu kullanım koşullarını Firma gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.5 Site hizmetlerinden yararlanan ve Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Firma tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.6 Firma, bu Sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.7 Kullanıcı, Site içindeki faaliyetlerinde, Sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.8 Sitenin kullanıcılarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Kullanıcılar; üyelikleri esnasında beyan ettikleri ve/veya katıldıkları Firma tarafından gerçekleştirilen  etkinliklerde kayıt altına alınacak her türlü fotoğraf, video, ses kayıtlarının Firmaca kullanılabileceğini ve her türlü medyada yayınlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 İşbu sözleşmenin Kullanıcı tarafından ihlali halinde; Kullanıcı, Şirketin bu ihlalden doğan ve kaynaklanan kar kayıpları da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere doğrudan ve dolaylı bütün zararlarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 İşbu Sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sitenin ziyaret edilmesi, Siteye ye olunması ve/veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2 Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet Sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3- GARANTİ VERMEME

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

4- KAYIT VE GÜVENLİK 

4.1 Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecek, bu sebeple ortaya çıkacak doğrudan ve dolaylı bütün zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.2 Kullanıcının şifre, ad, soyad ve adres bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Firmaya verilen bilgilerden herhangi biri tanesinin eksik ve/veya hatalı olması halinde, Kullanıcı katılım haklarının tamamını ücret iadesi olmaksızın kaybedeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Kullanıcı, Site ve üçüncü taraf Sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

5- MÜCBİR SEBEP

5.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar,  halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik  kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, Firma bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

5.2 Mücbir sebep halinin bir aydan kısa süre içerisinde ortadan kalkması halinde askıya alınan

yükümlülükler mücbir sebep halinin ortadan kalkmasını takip eden iki (2) hafta içerisinde taraflarca yerine getirilir.

5.3 Mücbir sebep halinin bir aydan uzun süre ortadan kalkmaması halinde askıya alınan yükümlülükler ile ilgili olarak Firma kendisine yapılan ödemelere ilişkin iade prosedürlerini başlatarak üyeye talep ettiği hizmete ilişkin ödemiş bulunduğu bedelin iadesini gerçekleştirir. Bu iade sadece mücbir sebep nedeniyle gerçekleştirilemeyen hizmete ilişkin yapılır.

6- TEBLİGAT

Tarafların işbu sözleşmede yazılı adresleri yasal tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış sayılacaktır. Adres değişikliği halinde söz konusu durum diğer tarafa yazılı olarak/üyelik sistemi üzerinden/e-posta adresine önceden bildirilmedikçe sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatların başkaca bir işleme gerek kalmaksızın geçerli olduğunu taraflar kabul eder.

7- BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün, mahkemece icra edilemez, geçersiz veya hükümsüz sayılması durumunda, bu hükmün geçersiz sayılması sözleşmenin diğer hükümlerinin herhangi birini geçersiz hale getirmeyecek ve diğer hükümler aynen uygulanacaktır.

8- DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Firmanın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

9- YETKİLİ MAHKEME ve UYGULANACAK HUKUK

Taraflar; işbu sözleşmeden doğan veya kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu, Türk Hukukunun uygulanacağını ve işbu sözleşmenin taraflar arasındaki uyuşmazlıkta kesin delil niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.