Satış Sözleşmesi

ÜNLÜDEN MEDYA A.Ş. (ünlüden.com) ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda yapılan satış sözleşmesidir.

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, www.ünlüden.com nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 

SATICI: ÜNLÜDEN MEDYA A.Ş. 

Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:5/1 34394 Şişli-Levent

Zincirlikuyu VD.9150260465 Mersis No: 091502604650019 Ticaret Sicil:65739-5

ALICI:  Tüm katılımcılar, Ünlüden Medya A.Ş. e-ticaret mağazası olan www.ünlüden.com’a üye olan ve alışveriş yapan tüm alıcıları kapsamaktadır (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

bu ikili rasında aşağıdaki şartlarda tanzim ve teati olunmuştur.

KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda katılım hakkı elde edeceği aşağıda katılım şartları belirtilen karşılığı nakit olmayan katılım hakları ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 06.03.2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nı,

BAKANLIK: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı,

KANUN: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’i,

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunacak şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait http://unluden.com/ adlı internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait http://unluden.com/ adlı internet sitesi ya da telefon üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

1- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

1.1 İşbu sözleşme ALICI’ya, tanımlanan hizmetin sağlanmasına hak kazanma hususunda katılma hakkı vermektedir.

1.2 ALICI bu hakkını satışın tamamlanmasını takiben unluden.com platformunda bulunan hesabına gelen kupon yoluyla kullanacaktır.

1.3 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Firma ilan edilen fiyatları ve süreleri değiştirme hakkına sahiptir.

1.4 İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer kanuni yükümlülükler talihliler tarafından ödenecektir.

1.5 ALICI, 18 yaşından küçük olanların işbu sözleşme kapsamında katılım hakkı kazanılan ödül ve etkinliklere katılamayacaklarını, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyelerin kendilerine verilmeyeceğini kabul eder.

1.6 Ürün sevkiyat masrafı ortaya çıkması halinde bu ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

2- GENEL HÜKÜMLER

2.1 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün/hakkın/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, bu elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği e-posta adresine/adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Teslim süresi daha önceden ALICI’ya bildirmek koşuluyla 10 gün uzatılabilir.

2.3 SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/hizmet/hak tedarik edebilir.

2.5 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6 ALICI, madde 6.1 uyarınca düzenlenecek etkinlik için katılımın 1500 (bin beşyüz) kişiden az olması durumunda bu durumun sözleşmenin ifasının imkânsızlığı halini oluşturduğunu, bu sebeple anılan etkinliğin iptal edilebileceğini, iptal edilen bu etkinlik sebebiyle SATICI’dan madde 7.7’de sayılan istisnalar dışında hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

2.7 SATICI 7.6’de belirtilen iptal halinde, bu durumun öğrenmesinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ALICI’yı bilgilendirecek ve mevcut ise teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde ALICI’ya iade edecektir.

2.8 ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.9 ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.10 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2.11 ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/hizmetin/hakkın varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

2.12 ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.13 SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

2.14 ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin fiziken adrese teslimi halinde, söz konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

2.15 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

2.16 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

2.17 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

2.18 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

2.19 SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

2.20 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3- ETKİNLİK KATILIM KURALLARI

3.1 Kullanıcının etkinlik(ler)e katılabilmesi için öncelikle www.unluden.com sitesine giriş yaparak (ücretsiz) bir hesap oluşturması gerekmektedir. 

3.2  Site içerisinde ilgili kanunlara uygun olarak yapılacak üyelik ve kullanım bedelleri: üyeliklerin ve verilecek hizmetlerin içeriğine göre 10TL ile 250bin TL arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Katılım ve kullanım bedelleri her etkinlik başında www.unluden.com sitesinin etkinlik sayfasında katılımcılara bildirilecektir. 

3.3  Mükerrer katılımlar elenecek ve ilk gelen katılım kabul edilecektir. 

3.4 Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının şifre, ad, soyad ve adres bilgilerinden herhangi biri tanesinin eksik ve/vey hatalı olması halinde, Kullanıcı katılım hakılarının tamamını ücret iadesi olmaksızın kaybedeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.5 Etkinliklere katılma hakkını Firma çalışanları ile 16 yaşından küçükler kazanamaz, katılmış ve kazanmış olsalarda ikramiye kendilerine verilmeyecektir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun ve www.unluden.com/gizliliksartlari kapsamında kaydedilecektir. Katılım bedelini ödemiş her üye bu kuralları kabul etmiş sayılır.

4- CAYMA HAKKI

4.1 ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

4.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 10. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

4.3 İade formu/iade talepli dilekçe, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4.4 SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

4.5 Kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

4.6 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

5.1 Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

5.2 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.

5.3 Etkinlik ve ödüllere katılma hakkı veren katılım ücretleri

5.4 Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

5.5 ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

6- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

6.1 ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- YETKİLİ MAHKEME

7.1 Taraflar, Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumundan ihtilaflarda T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

7.2 SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22. maddesinin 5. ve 6. fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.272,19 TL,

1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.321,17 TL’dir.

7.3 İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

8- YÜRÜRLÜK

Site veya telefon üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.